Sientje, Esty Amy nov. 2019, ECVO – Vrij v oogziektes